گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک | انتشاراتی دات کام

انتشاراتی دات کام
مرجع کتب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

آخرین به روز رسانی : دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸

صفحه نخست » گزارش کار  » گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

[فرمت:PDF | زبان:فارسی | تعداد صفحات:۳۰ | حجم: ۲٫۲ مگابایت]

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 8,000 تومان

» نام گزارش: کارآموزی پتروشیمی اراکواحد U.T
» تعداد صفحات:
۳۰ صفحه
» فرمت گزارش:
PDF

 

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان،ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﻳﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎهای روز اﻓﺰون ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﺳﺎل ١۶٣١ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ های اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل ۱۳۶۲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ودر ﺳﺎل ۱۳۶۳ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻴﺪ،در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻮ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻓﺮاوان در ﺁذر ﻣﺎﻩ ۱۳۶۴ ‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣﺪ اﻟﻔﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﺻﻮرت پذیرﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻗﺮاردادهای اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪها اﻣﻀﺎ و از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﮐﺎرهای ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮرﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های ﻣﺮدﻣﯽ دراﻣﺮﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣدهای ﻓﺮﺁﻳندی درﺣﺎل اﻧﺠ ﺎم ﺑﻮدﻩ، درﺗارﻳﺦ ۱۹/١/۱۳۶۶ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ۵۱ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ۴۹ درﺻﺪ ‫ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ وادارﻩ اﻣﻮرﻃﺮح ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ ازﺁن ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

» فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه پتروشیمی اراک
نمودار واحدهای مختلف پتروشیمی اراک
لرزه نگاری صنعتی
توربین
اطلاعات کلی General Information
نصب Instalation
عملکرد و بهره داری   Operation
نگهداری   Maintenance
روغنکاری  Lubrication
گاورنر  Governor
Gearbox

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 8,000 تومان
با کلیک بر روی خرید آنلاین،به صفحه پرداخت هدایت شده و بعد از پرداخت،فایل را دانلود کنید.
لینک کوتاه :https://entesharati.com/?p=422
جهت عضويت در خبرنامه گروه انتشاراتي ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا

سبد خرید