پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها | انتشاراتی دات کام

انتشاراتی دات کام
مرجع کتب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه, ۶ آذر ۱۳۹۹

صفحه نخست » پروژه و پایان نامه  » پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها

پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها

[فرمت:PDF | زبان:فارسی | تعداد صفحات:۲۳۷ | حجم: ۱٫۷ مگابایت]

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 30,000 تومان

» موضوع پروژه: مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بکارگیری داده های اندازه گیری
» تعداد صفحات: ۲۳۷ صفحه
» فرمت پروژه:
PDF

 

چون یکی از مهمترین دلایل تخریب پل ها بخصوص در مواقع سیلابی، آب شستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد. تعیین عمق آب شستگی موضعی اطراف پایه های پل، نقش بسیار مهمی در طراحی پل ها در مقابل این پدیده مخرب ایفا می کند. این مهم با استفاده از معادلات تجربی انجام می شود. این معادلات توسط محققان مختلف و با استفاده از آزمایش های گوناگون وعمدتاً با روش رگرسیون بدست آمده اند. برای تعیین میزان دقیق عمق آب شستگی، استفاده از معادلاتی که خطای کمتری دارند لازم و ضروری بنظر می رسد.
در این پروژه، با استفاده از داده های صحرایی به مقایسه معادلات آب شستگی پرداخته شده است و معادلاتی که از خطای کمتری نسبت به بقیه روش ها برخوردار هستند، انتخاب و جهت استفاده در کارهای عملی معرفی شده اند. همچنین بدلیل اینکه بیشتر معادلات آب شستگی با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده اند، در این تحقیق با استفاده از داده های صحرایی، رابطه جدیدی جهت تخمین عمق آب شستگی ارائه شده است. این رابطه بیشتر پارامترهای مؤثر در آب شستگی را دربردارد و از دقت خوبی برخوردار می باشد. همچنین مقایسه نتایج این رابطه با روابط دیگر و آمار واقعی نشان می دهد که رابطه جدید از دقت بیشتری برخوردار است.

» فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
موضوع و طرح
روش های بکار گرفته شده در طرح
روش بکار گرفته شده در این رساله
تقسیم موضوعی رساله
فصل دوم: آب شستگی
مقدمه
تعریف آب شستگی
انواع آب شستگی
کف کنی و بالا آمدن بستر
آب شستگی در اثر کاهش مقطع
آب شستگی طبیعی
آب شستگی موضعی
آب شستگی آب زلال
آب شستگی بستر زنده
مکانیزم آب شستگی موضعی
سیستم گردابی نعل اسبی
سیستم گردابی شیاری
سیستم گردابی دنباله دار
سیستم موج کمانی
جدایی و منطقه Wake
جداشدگی خطوط جریان در اطراف پایه
حرکت نخستین
پارامترهای موثر بر آب شستگی موضعی
پارامترهای هندسی
پارامتر های هیدرولیکی
پارامتر های مربوط به سیال
پارامتر های رسوب
فصل سوم: تاریخچه مطالب
مقدمه
اینگلیس پونا ١و ٢ (١٩۴٩)
لارسن و تاچ ( ١٩۵۶)
اینگلیس و لیسی ( ١٩۵٩)
ایزارد و برادلی ( ١٩۵٩)
وارزیوتیس ( ١٩۶٠ )
بتا ( ١٩۶٠ )
لی و همکاران (١٩۶١)
چیتال ( ١٩۶٢ )
لارسن ( ١٩۶٢ )
احمد ( ١٩۶٢ )
لاراس ( ١٩۶٣ )
نیل ( ١٩۶۴ )
مازا و سانچز ( ١٩۶۴ )
بروزرس ( ١٩۶۵ ) و ( ١٩٧٧ )
آرونچلام ( ١٩۶۵ )
بلنچ ( ١٩۶۶ )
کارستنز ( ١٩۶۶ )
شن ( ١٩۶٩ )
بلنچ-اینگلیس ( ١٩۶٩ )
شن- مازا ( ١٩۶٩ )
هانکو ( ١٩٧١ )
کلمن ( ١٩٧١ )
نورمن ( ١٩٧۵ ) رادکیوی ( ١٩٨۶ ) ملویل ( ١٩٨٨ )
روش دانشگاه ایالتی کلرادو CSU
جین و فیشر ( ١٩٧٩ )
بیکر ( ١٩٨٠ )
کادار ( ١٩٨١)
روش جین ( ١٩٨١ )
گارد و راجو ( ١٩٨۵ )
گایناکتی ( ١٩٨۶ )
فروهلیچ ( ١٩٨٨ )
ملویل و ساترلند ( ١٩٨٨ )
حسونی زاده ( ١٩٩٠ )
جانسون ( ١٩٩۵ )
ریچادسون (HEC -18) ( ١٩٩١ )
جااو و همکاران ( ١٩٩٣ )
ریچاردسون و دیویس(HEC -18) -( ١٩٩۵ )
جانسون ( ١٩٩۶ )
ریچاردماو ( ١٩٩۶ )
وله و باچ ( ١٩٩٩ )
ملویل و کلمن ( ٢٠٠٠ )
رابطه دانشگاه ایالتی کلرادو ( ٢٠٠١ )
تامر ( ٢٠٠۵ )
معادلات آب شستگی موضعی
قصل چهارم: ساختار معادلات حاکم بر آب شستگی
مقدمه
آنالیز ابعادی
باکینگهام تئوری
آنالیز پارامترهای آب شستگی
فصل پنجم: آمار و اطلاعات صحرائی
مقدمه
داده های مورد استفاده در این تحقیق
داده های صحرائی دکتر فروهلیچ
اطلاعات مربوط پلهای آمریکا:
آمار و اطلاعات پلهای منطقه نیوهمپشایر
فصل ششم: مقایسه روابط آب شستگی
مقدمه
آنالیز رابطه اینگلیس – پونا ( ١٩۴٩)
آنالیز رابطه لارسن و تاچ ( ١٩۵۶)
آنالیز رابطه وارزیوتیس ( ١٩۶٠)
آنالیز رابطه چیتال ( ١٩۶٢)
آنالیز رابطه احمد ( ١٩۶٢)
آنالیز رابطه لاراس ( ١٩۶٣)
آنالیز رابطه بروزرس ( ١٩۶۵)
آنالیز رابطه آرونچلام ( ١٩۶۵)
آنالیز رابطه بلنچ( ١٩۶۶)
آنالیز رابطه کارستنز ( ١٩۶۶)
آنالیز رابطه بلنچ و اینگلیس ( ١٩۶٩)
آنالیز رابطه هانکو I (١٩٧١)
آنالیز رابطه هانکو II
آنالیز رابطه کلمن ( ١٩٧١)
آنالیز رابطه نورمن ( ١٩٧۵)
آنالیز رابطه CSU
آنالیز رابطه بیکر ( ١٩٨٠)
آنالیز رابطه کادار ( ١٩٨٠)
آنالیز رابطه گایناکتی ( ١٩٨۶)
آنالیز رابطه فروهلیچ ( ١٩٨٨)
آنالیز رابطه ملویل و ساترلند ( ١٩٨٨)
آنالیز رابطه جااو ( ١٩٩٣)
آنالیز رابطه وله وباچ ( ١٩٩٩)
آنالیز رابطه CSU (٢٠٠١)
نتیجه گیری
فصل هفتم: بررسی امکان یک رابطه جدید
مقدمه
تعیین رابطه کلی با استفاده از آنالیز ابعادی
رابطه جدید جهت تخمین عمق آب شستگی
بررسی صحت رابطه جدید
بررسی با داده های استفاده شده در آنالیز رگرسیون رابطه
استفاده از آمار چند پل با بستر شنی و ماسه ای
عمق آب شستگی در مقابل پارامترهای بی بعد
حل مثالهایی از آب شستگی پل ها
مقایسه با روابط انتخاب شده
مقایسه با رابطه اینگلیس – پونا ( ١٩۴٩)
مقایسه با رابطه لاراس ( ١٩۶٣)
مقایسه با رابطه بروزرس ( ١٩۶۵)
مقایسه با رابطه آرونچلام ( ١٩۶۵)
مقایسه با رابطه گایناکتی ( ١٩٨۶)
مقایسه با رابطه فروهلیچ ( ١٩٨٨)
مقایسه با رابطه-CSU ٧ (٢٠٠١)
تحلیل حساسیت رابطه جدید
آنالیز حساسیت نسبت به عرض پایه
آنالیز حساسیت نسبت به زاویه هجوم جریان به پایه
آنالیز حساسیت نسبت به طول پایه
آنالیز حساسیت نسبت به سرعت جریان بالا دست پایه
آنالیز حساسیت نسبت به عمق جریان بالادست پایه
آنالیز حساسیت نسبت به D84
آنالیز حساسیت نسبت به D50
فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
پیوست ١
پیوست ٢
پیوست ٣
منابع
الف – منابع فارسی
ب- منابع لاتین

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 30,000 تومان
با کلیک بر روی خرید آنلاین،به صفحه پرداخت هدایت شده و بعد از پرداخت،فایل را دانلود کنید.
لینک کوتاه :https://entesharati.com/?p=780
جهت عضويت در خبرنامه گروه انتشاراتي ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا

سبد خرید