مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم - انتشاراتی دات کام

انتشاراتی دات کام
مرجع کتب و پروژه و مقاله و سوالات ارشد دکتری و استخدامی و گزارش کار و طرح های توجیهی

آخرین به روز رسانی : یکشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۰

صفحه نخست » مقالات تخصصی  » مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

مقاله بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم

[فرمت:PDF | زبان:فارسی | سال انتشار:۱۳۸۹ | حجم: ۸۶۰ کیلوبایت]

خرید آنلاین
2,000 تومان

» عنوان مقاله: بررسی اثر افزایش دما در بتن حجیم
» نویسندگان: محسن دایی چینی – محمود نیلی
» سال انتشار: ۱۳۸۹
» محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه فردوسی مشهد
» زبان مقاله: فارسی


چکیده:

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﺳﯿﻤﺎن در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﻣﺪل ﺳﺎزی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻪ رژﯾﻢ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی ﭘﯿﮏ ۴۹، ۶۱ و ۷۳ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس در ﻃﻮل ﻣﺪت ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آب ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن ۰/۳۶ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ رژﯾﻢ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.درﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﺼﺮﻓﯽ %۰، %۵ و %۸ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، اﻋﻤﺎل رژﯾﻢ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮏ دﻣﺎﺋﯽ ۷۳ و ۶۱ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ۱ روزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ روﻧﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

کلمات کلیدی: لایه سطحی ، رژیم حرارتی، بتن حجیم ، میکروسیلیس

خرید آنلاین
2,000 تومان
با کلیک بر روی خرید آنلاین،به صفحه پرداخت هدایت شده و بعد از پرداخت،فایل را دانلود کنید.
لینک کوتاه :https://entesharati.com/?p=15085
جهت عضويت در خبرنامه گروه انتشاراتي ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email
همکاری در فروش فایل شاپرفا

سبد خرید